PROGRAMA DE FORMACIÓ A FAMÍLIES


EDUCACIÓ / ACTIVITATS PER A FAMÍLIES I AMPAS

FAMÍLIES

DESCRIPCIÓ

ESCOLA MUNICIPAL DE MARES I PARES

L’Escola Municipal de Mares i Pares dona suport a les famílies en l’educació dels seus fills i filles mitjançant formació específica en els temes relatius a la criança i la parentalitat positiva, la relació amb l’escola i la millora de l’èxit educatiu.

Les sessions de formació estan conduïdes per un expert/a en els diferents temes proposats que facilita informació i aporta contingut teòric.

OBJECTIUS

 • Crear un espai que fomenti la reflexió i el diàleg, així com l’intercanvi d’experiències sobre temes relacionats amb la criança i l’educació de fills i filles, relacions familiars i relacions amb l’escola
 • Facilitar a les famílies informació i formació que permeti millorar les seves competències envers l’educació dels seus fills/es.
 • Obtenir orientacions de professionals que els ajudi a resoldre les qüestions que els preocupen.
 • Detectar quines són les preocupacions, necessitats d’orientació i qüestions a compartir de les famílies del municipi, per tal de poder donar resposta des del programa.
 • Contribuir a l’impuls de les AMPA del municipi com a agents educadors de la ciutat, organitzant activitats conjuntes i optimitzant els esforços i recursos.
 • Fomentar la participació de les famílies dins l’escola amb l’objectiu d’ajudar a l’alumnat a assolir l’èxit escolar.
 • Facilitar canals i espais de relació escola i família.

FORMACIÓ A MIDA

L’Àrea de Ciutat Educadora posa a l’abast de les AMPA i dels centres un seguit de propostes formatives gratuïtes que afavoreixen la participació de les famílies i l’èxit educatiu dels infants i joves.

Algunes experiències educatives d’èxit que s’han dut a terme aquest curs:

 •  INFORMÀTICA PER A MARES I PARES: No et quedis enrera amb les eines que fan servir els teus fills.
 •  CATALÀ BÀSIC PER A MARES I PARES.
 •  XERRADES I TALLERS EN DIFERENTS ÀREES:

FORMACIÓ ASSOCIATIVA per enfortir la capacitat de gestió i  funcionament de les AMPA ( administració, participació, comunicació, qüestions legals, èxit educatiu, fonts de finançament…

– CRIANÇA POSITIVA amb temes molt diversos que inclouen les preocupacions més habituals de famílies amb infants de 0 a 16 anys.

OBJECTIUS:

 • Oferir un espai de relació i formació per a les famílies de l’Escola
 • Afavorir l’aproximació a les activitats de l’AMPA
 • Contribuir a l’impuls de les AMPA del municipi com a agents educadors de la ciutat, organitzant activitats conjuntes i optimitzant els esforços i recursos.
 • Fomentar la participació de les famílies dins l’escola amb l’objectiu d’ajudar a l’alumnat a assolir l’èxit escolar.
 • Facilitar canals i espais de relació escola i família.

ESPAI DE DEBAT EDUCATIU

L’Espai de Debat Edicatiu és un programa d’acompanyament a l’escolaritat i de suport a la funció educativa de les famílies. Amb el suport tècnic de la Diputació de Barcelona, l’EDE ofereix a tots els membres de la comunitat educativa (famílies, professionals de l’àmbit de l’educació, del sanitari, del lleure…) la possibilitat de reflexionar i debatre aspectes importants de l’educació amb l’objectiu de consensuar criteris d’actuació i millorar la coherència educativa.

El projecte s’inicia amb la tria d’un tema educatiu de debat d’interès pels participants, en el qual es treballa i s’hi reflexiona. Acabat aquest treball de debat, es procedeix a materialitzar, a través d’una actuació concreta, les conclusions a què s’ha arribat. En aquesta actuació (que pot ser des d’una obra de teatre fins a l’organització d’una fira), es fa visible i es dóna a conèixer al municipi el que s’ha treballat, amb l’objectiu també d’implicar tota la comunitat.

El grup de participants es reuneix un cop al mes, durant una hora i mitja, al llarg del curs escolar per tal de reflexionar al voltant del tema central, escollit pel propi grup, tema per tant que desperta interès i motivacions per poder construir un discurs consensuat i que afavoreixi el creixement personal, social, comunitari d’infants i famílies.

OBJECTIUS:

 • Cohesionar el territori en tems de corresponsabilització educativa.
 • Promoure una educació integral que faciliti el desenvolupament personal i social.
 • Establir una sinèrgia de consens entre pares, mares i familiars; professionals de l’educació i agents socials.
 • Facilitar un espai relacional específic.
 • Impulsar l’educació en valors i la dimensió cívica.
 • Millorar les oportunitats educatives d’infants i joves.

ÀMBIT I CONDICIONS

Les accions de formació de l’EMMP es realitzaran en diferents barris de Sant Boi per tal de facilitar l’accés a les persones interessades.

La durada i freqüència de les sessions es concretarà a la programació definitiva que sortirà durant el primer trimestre del curs.

Els participants poden inscriure’s al grup que considerin més convenient independentment de l’escola on assisteixin els seus fills i filles.

Les accions de formació a mida es realitzen a l’escola que ho sol·licita i dins l’horari escolar.

Per més informació podeu contactar amb Elena Sánchez al:

 • Tel. 93 635 12 14,  93 635 12 00 ext. 161.
 • Correu electrònic: esanchez@santboi.cat.